Bài 23: Bố cục CSS – Thuộc tính display: inline-block

Thuộc tính display: inline-block So với display: inline, điểm khác biệt chính là display: inline-block cho phép thiết lập chiều rộng và chiều cao trên phần tử. Ngoài ra, với display: inline-block, margins/paddings top...