Lập trình phân tán – Cách chạy một ứng dụng Java RMI

RMI (Remote Method Invocation) làm một API cung cấp kỹ thuật tạo ứng dụng phân tán trong Java. RMI cho phép một đối tượng gọi các phương thức trên một đối tượng khác đang...