Lập trình phân tán – Cách chạy một ứng dụng Java RMI

RMI (Remote Method Invocation) được sử dụng cho hệ thống tham chiếu đối tượng phân tán. Đối tượng phân tán là một đối tượng cung cấp giao diện (Interface) của nó trên các máy khác....