Sách hay về các hệ thống phân tán: Concepts and Design

Giới thiệu sách hay về các hệ thống phân tán: các khái niệm và cách thiết kế hệ thống phân tán – Distributed System: Concepts and Design của Coulouris, xuất bản lần thứ 5.