Bài 28: Thuộc tính Opacity / Transparency trong CSS

Thuộc tính opacity chỉ định độ mờ đục / trong suốt của một phần tử. Độ trong suốt của hình ảnh (Transparent Image) Thuộc tính opacity có thể được thiết lập giá trị từ...