Bài 39: Đơn vị đo trong CSS

Đơn vị CSS CSS có một số đơn vị khác nhau để thể hiện độ dài. Nhiều thuộc tính CSS có giá trị “chiều dài”, chẳng hạn như width, margin, padding, font-size, … Chiều...