Bài 22: Thuộc tính Float và Clear trong CSS

Thuộc tính float trong CSS thiết lập phần tử sang bên trái hoặc bên phải. Thuộc tính clear trong CSS thiết lập phần tử nào có thể trôi nổi bên cạnh phần tử đã...