Bài 29: Giới thiệu về HTML5

Giới thiệu về lịch sử ra đời HTML5, những cải tiến của HTML5 so với các phiên bản HTML trước đây.