Bài 29: Giới thiệu về HTML5

Có những điểm mới gì trong HTML5?

Việc khai báo HTML5 rất đơn giản:


<!DOCTYPE html>

Việc mã hóa các kí tự (charset) cũng diễn ra rất dễ dàng:

<meta charset="UTF-8">

Ví dụ HTML5 :


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tiêu đề của tài liệu</title>
</head>
<body>
Nội dung của tài liệu......
</body>
</html>

Các ký tự được mã hoá mặc định là UTF-8.


Các phần tử mới trong HTML5

Các phần tử mới đặc biệt nhất là:

Các phần tử mới về ngữ nghĩa ( semantic) như <header>, <footer>, <article>, và <section>.

Các thuộc tính mới về các nút điều khiển trong form (control attributes) như number, date, time, calendar và range.

Các phần tử mới về đồ họa (graphic) như <svg> và <canvas>.

Các phần tử mới về đa phương tiện ( multimedia) như: <audio> và <video>.

Trong các bài học tiếp theo về HTML5 các bạn sẽ học cách để làm cho các trình duyệt cũ có thể hiểu được HTML5.

Điểm mới trong AIP của HTML5

Điểm đặc biệt nhất của API là:

  • HTML Geolocation (Định vịvị trí)
  • HTML Drag and Drop (Kéo và thả)
  • HTML Local Storage (Bộ nhớ lưu trữ cục bộ)
  • HTML Application Cache  Bộ nhớ Cache)
  • HTML Web Workers
  • HTML SSE

Bộ nhớ lưu trữ cục bộ là một cải tiến đặc biệt thay thế các tập tin cookies.


Các phần tử bị loại bỏ trong HTML5

Dưới đây là các phần tử trong HTML4 đã bị xóa bỏ trong HTML5:

Phần tử Sử dụng thay thế
<acronym> <abbr>
<applet> <object>
<basefont> CSS
<big> CSS
<center> CSS
<dir> <ul>
<font> CSS
<frame>
<frameset>
<noframes>
<strike> CSS
<tt> CSS

Trong các bài học tiếp theo về HTML5 Migration, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu được những điểm khác từ phiên bản HTML4 đến phiên bản HTML5.


Về Lịch sử HTML

Kể từ những ngày đầu tiên ra đời các trang web, đã có rất nhiều các phiên bản khác nhau của HTML:

Phiên bản Năm
Tim Berners-Lee phát minh ra www 1989
Tim Berners-Lee phát minh ra HTML 1991
Dave Raggett phác thảo HTML+ 1993
Nhóm cộng tác HTML đưa ra phiên bản HTML 2.0 1995
W3C đưa ra phiên bản : HTML 3.2 1997
W3C đưa ra phiên bản: HTML 4.01 1999
W3C đưa ra phiên bản: XHTML 1.0 2000
WHATWG đưa ra phiên bản đầu tiên của HTML5 2008
WHATWG cải thiện chất lượng của HTML5 2012
W3C giới thiệu: HTML5 2014
W3C đưa ra phiên bản cải tiến: HTML 5.1 2016

Năm 1989, Tim Berners-Lee đã phát minh ra “World Wide Web”, và Internet ra đời vào năm 1990.

Từ năm 1991 đến 1998, HTML đã được cải tiến từ phiên bản 1 đến phiên bản 4.

Trong năm 2000, tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã đưa ra phiên bản XHTML 1.0.

Các cú pháp XHTML  rất chặt chẽ,  các nhà phát triển bắt buộc phải viết code theo đúng chuẩn.

Trong năm 2004, WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) được thành lập để đáp ứng sự thay đổi chậm của W3C, và W3C quyết định đóng cửa các phiên bản của HTML, với các lợi ích của XHTML.

WHATWG mong muốn phát triển HTML, phù hợp với các trang web đang được sử dụng, đồng thời vẫn tương thích được với các phiên bản cũ của HTML.

Trong giai đoạn từ 2004-2006, các sáng kiến của WHATWG nhận được sự ủng hộ bởi các nhà cung cấp các trình duyệt chính.

Trong năm 2006, W3C đã đưa ra công bố họ sẽ ủng hộ WHATWG.

Trong năm 2008, phiên bản đầu tiên của HTML5 được phát hành.

Trong năm 2012, WHATWG và W3C đã  quyết định phân tách:

WHATWG sẽ xây dựng HTML như một tiêu chuẩn cứng – Living Standard.

Tiêu chẩn cứng này không bao giờ là đầy đủ và hoàn hảo, nhưng nó luôn luôn được cập nhật và cải tiến. Những tính năng mới có thể được thêm vào, nhưng các tính năng cũ cũng không thể được gỡ bỏ.

WHATWG Living Standard được ra đời vào năm 2012, và đang cập nhật liên tục.

W3C sẽ phát triển phiên bản HTML5 cuối cùng và chuẩn XHTML, như một “bản sao” của WHATWG.

W3C HTML5 recommendation phát hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2014.

W3C cũng đưa ra  HTML 5.1 Candidate Recommendation vào ngày 21 tháng 6 năm 2016.

 

You may also like...

Trả lời