Bài 24: Bố cục CSS – Căn chỉnh chiều ngang và chiều dọc

▲ ▼ ►►Phần tử trung tâm theo chiều ngang và chiều dọc Căn giữa cho phần tử Để căn giữa một phần tử khối theo chiều ngang (như div), sử dụng margin: auto; Thiết...