Tạo ứng dụng Android thêm, sửa, xoá với CSDL SQLite

Giới thiệu SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên Android giúp các nhà phát triển ứng dụng lưu dữ liệu cục bộ trên bộ nhớ thiết bị ở dạng có...