Bài 20: Bố cục trang web trong HTML

Bố cục (layout) của website rất quan trọng, nó quyết định việc bố trí các thành phần trên trang có hợp lý và chuyên nghiệp hay không. Các Website thường hiển thị nội dung...