Lịch sử GIS và các mốc quan trọng

Các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của GIS Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời đánh dấu một cuộc cách mạng trong việc mô hình hoá các sự vật...