Bài 3: Cấu trúc SQL Server và những chú ý khi thiết kế một CSDL

Cấu trúc của SQL Server SQL Server bao gồm 5 cơ sở dữ liệu (CSDL) hệ thống (system databases) và một hay nhiều user database. Các system databases bao gồm: Cơ sở dữ liệu...