Lập lịch tự động sao lưu cơ sở dữ liệu trên SQL Server sử dụng SSMS

Giới thiệu Bài trước chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết về các cách sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu trên SQL Server. Bài này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết...