Bài 20: Thực hành các kiểu dữ liệu nâng cao và sắp xếp

Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng cấu trúc và các mảng cấu trúc Truyền tham số cấu trúc vào hàm Sắp xếp mảng. Các bước trong bài này...