Bài 21:Thuộc tính Overflow trong CSS

Trong css thuộc tính overflow điều khiển khi nội dung phần tử vượt quá kích thước của một khu vực. Văn bản này thực sự dài và chiều cao của vùng chứa chỉ là...