Bài giảng Tính toán song song

Bài giảng bao gồm những kiến thức tổng quan về lập trình song song, kiến trúc xử lý song song, cách thiết kế thuật toán, mô hình, các cách thức lập trình khác nhau với mô mỗi mô hình song song…