Bài 26: Pseudo-classes trong CSS

Pseudo-classes là gì? Pseudo-Class để xác định trạng thái đặc biệt của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng cho một phần tử khi người dùng di chuột...