Bài 27: Pseudo-elements trong CSS

Pseudo-Elements là gì? Pseudo-element được sử dụng để định kiểu (style) cho một phần được chỉ định của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng style cho chữ...