Bài 4: Sao lưu và phục hồi CSDL trong SQL Server

Chiến lược phục hồi dữ liệu (Data Restoration Strategy) Khi nào ta cần khôi phục lại dữ liệu? Có rất nhiều lý do mà người Quản trị CSDL (Database Administrator) phải đảm bảo để...