Bài 23: Sử dụng JavaScript trong HTML

Sử dụng JavaScript trong HTML  giúp cho các trang web tăng khả năng tương tác và linh hoạt hơn. Bạn hãy thử làm các ví dụ 1. Chèn một đoạn code JavaScript Ví dụ 1:...