Bài 23: Sử dụng JavaScript trong HTML


Sử dụng JavaScript trong HTML  giúp cho các trang web tăng khả năng tương tác và linh hoạt hơn.


Bạn hãy thử làm các ví dụ

1. Chèn một đoạn code JavaScript

Ví dụ 1:
Làm thế nào để chèn code JavaScript vào trong tài liệu HTML?

2. Sử dụng thẻ <noscript> 

Ví dụ 2:
Làm thế nào để xử lí khi các trình duyệt không hỗ trợ script, hoặc chức năng script bị vô hiệu hoá?


Thẻ <script> trong HTML

Thẻ <script> sử dụng để định nghĩa một script (JavaScript).

Phần tử <script> là nơi chứa các câu lệnh hoặc nó chỉ đến các tập tin script ở bên ngoài thông qua thuộc tính attribute.

Tác dụng phổ biến của JavaScript là xử lí ảnh, định dạng các form, và các tác động làm thay đổi nội dung.

Script dưới đây viết câu: Hello JavaScript! nằm trong phần tử  HTML với thuộc tính id=”demo”:

Ví dụ:

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
</script>

Xem kết quả:

Note Để tìm hiểu tất cả về JavaScript, hãy truy cập trang web của chúng tôi về khóa học JavaScript!

Thẻ <noscript> trong HTML

Thẻ <noscript> sử dụng để hiển thị nội dung thay thế khi trình duyệt vô hiệu hóa các script hoặc không hỗ trợ script phía client.

Phẩn tử <noscript> có thể chứa tất cả các phần tử mà bạn có thể xác định bên trong phần tử <body> của các trang web HTML.

Nội dung bên trong phần tử <noscript> sẽ được hiển thị nếu <script> không được hỗ trợ hoặc bị vô hiệu hóa trong trình duyệt của người dùng.

Ví dụ:

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
</script>
<noscript>Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!</noscript>

Xem kết quả


Một vài đặc điểm của JavaScript (Từ các hướng dẫn về JavaScript)

Dưới đây là một vài ví dụ mà JavaScript có thể làm:

JavaScript có thể cập nhật nội dung của HTML:

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;

Xem kết quả

JavaScript có thể thay đổi các style của HTML:

document.getElementById(“demo”).style.fontSize = “25px”;

Xem kết quả

JavaScript có thể thay đổi các thuộc tính trong HTML:

document.getElementById(“image”).src = “picture.gif”;

Xem kết quả


Các thẻ Script trong HTML

Thẻ Mô tả
<script> Định nghĩa một script phía client
<noscript> Định nghĩa một nội dung thay thế cho người sử dụng khi không hỗ trợ script phía client

 

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 17/07/2016

    […] “<noscript> […]

Trả lời