Công cụ so sánh sự khác nhau của hai văn bản1. Mục đích

Trong một số trường hợp thực tế chúng ta cần phải so sánh hai phiên bản khác nhau của một văn bản, hoặc so sánh code của các thành viên trong cùng một dự án, hoặc có hai bài mà chúng ta nghi là copy của nhau, chúng ta có thể sử dụng công cụ so sánh sự khác nhau của hai văn bản này.

Hiện nay đã có một số phần mềm ứng dụng có thể so sánh nội dung hai tệp, nhưng cách sử dụng tương đối phức tạp. Để cung cấp một công cụ đơn giản, hiệu quả và sử dụng trực tuyến, chúng tôi đã xây dựng Công cụ so sánh hai văn bản được tích hợp trên trang Tìm ở đây


2. Giao diện

So sánh sự khác nhau của hai văn bản


3. Cách sử dụng

 • Truy cập vào Công cụ so sánh hai văn bản
 • Copy hai văn bản cần so sánh vào hai ô nhập dữ liệu
 • Kích nút So sánh để xem sự khác nhau của hai văn bản.

4. Ví dụ minh hoạ

4.1. Ví dụ 1: So sánh hai đoạn code trong ngôn ngữ lập trình

Đoạn code 1

#include "stdio.h"
 
void main() 
{
  int array[100], n, c;
 
  printf("Nhập vào số phần tử mảng\n");
  scanf("%d", &n);
 
  printf("Nhập %d phần tử:\n", n);
 
  for ( c = 0 ; c < n ; c++ ) 
    scanf("%d", &array[c]);
 
  printf("Các phần tử bạn đã nhập là:\n");
 
  for ( c = 0 ; c < n ; c++ ) 
    printf("array[%d] = %d\n", c, array[c]);
 
}

 

Đoạn code 2

#include "stdio.h"
 
int main() 
{
  int array[100], n, c, sum;
 
  printf("Nhập vào số phần tử mảng\n");
  scanf("%d", &n);
 
  printf("Nhập %d phần tử:\n", n);
 
  for ( c = 0 ; c < n ; c++ ) 
    scanf("%d", &array[c]);
  sum = 0;
  for ( c = 0 ; c < n ; c++ ) 
    sum += array[c];

  printf("Tổng của mảng là:%d\n",sum);
 
  return 0;
}
Kết quả khi so sánh hai đoạn code

So sánh hai đoạn code

4.2. Ví dụ 2: So sánh sự khác nhau của hai văn bản

Giả sử chúng ta có hai văn bản (có thể .txt, .doc, .rtf, .pdf,…), chúng ta copy nội dung vào từng ô tương ứng với mỗi văn bản. Ví dụ bài báo 01, bài báo 02

Kết quả sau khi thực hiện so sánh

So sánh hai văn bản

You may also like...

Trả lời