Được đánh dấu: slide tin đại cương

Nút Properties 3

Các slide Tin học đại cương

Cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản nhất về tin học, các thành phần máy tính, cách sử dụng hệ điều hành và các phần mềm trên máy tính. Ngoài ra nội dung phần này đi vào sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access để quản lý dữ liệu và thực hiện các truy vấn đơn giản. Một nội dung khác liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay như mạng xã hội, vấn đề sở hữu trí tuệ, v.v.