Lập trình phân tán – Lập trình Socket trong Java

1. Tổng quan Lập trình Socket là cách viết chương trình thực trên nhiều thiết bị máy tính được kết nối với nhau sử dụng mạng. Hai kiểu giao thức giao tiếp  có thể...