Bài 33: Thư viện hình ảnh trong CSS

CSS có thể sử dụng để tạo một thư viện hình ảnh. Thư viện hình ảnh Ví dụ này tạo thư viện hình ảnh với CSS: <html> <head> <style> div.gallery { margin: 5px; border:...