Bài 32: Dropdowns trong CSS

Dropdown cơ bản Tạo hộp dropdown suất hiện khi người dùng di chuyển chuột qua một phần tử. <style> .dropdown {   position: relative;   display: inline-block; } .dropdown-content {   display: none;   position: absolute;   background-color: #f9f9f9;   min-width: 160px;...