Bài 5: Toàn vẹn dữ liệu và các kỹ thuật truy vấn nâng cao

Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) của một CSDL là cách xây dựng CSDL làm sao để dữ liệu chứa trong CSDL này phải chính xác và đáng tin cậy. Nếu dữ liệu chứa...