Bài 3: Câu lệnh truy vấn dữ liệu

Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu Sinh Viên Nắm rõ sơ đồ thực thể liên kết và cấu trúc các bảng phục vụ cho phần truy vấn sau. 1. Cú...