Bài tập xây dựng chương trình chat bằng C#

Mục tiêu: Giúp sinh viên biết cách tra cứu và tìm các đoạn code, đọc, hiểu và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu đặt ra Biết cách sử dụng các thư viện...