Câu lệnh lặp trong C

Giới thiệu chức năng của vòng lặp, cách sử dụng các loại vòng lặp trong C như vòng lặp xác định for, vòng lặp không xác định như while, do … while