0

Đây là điềm chuyên cần, giữa kỳ và cuối kỳ của ca thi môn lập trình Windows ngày 13/06/2017. Bạn nào thắc mắc thì có thể đặt luôn câu hỏi hoặc gửi mail trực tiếp cho tôi. Các bạn thông báo cho các bạn trong lớp, gửi thắc mắc không quá ngày 18/06. Quá ngày này mọi thắc mắc về điểm cần phải làm đơn phúc tra.