Tài liệu khoá học về Khoa học dữ liệu

Ngày 15 tháng 5 năm 2007 Viện toán cao cấp tổ chức khoá học về “Khoa học dữ liệu” hay tiếng anh gọi là Data Sciences tại Đại Học Thuỷ Lợi. Với sự tham...