Ngôn ngữ R và Xử lý thống kế

Giới thiệu ngôn ngữ R Năm 1996, trong một bài báo về tính toán thống kê, hai nhà thống kê học Ross Ihaka và Robert Gentleman thuộc Trường đại học Auckland, New Zealand phác...