Bài tập xây dựng trình soạn thảo MDI cho pascal bằng C#

Mục tiêu: Giúp sinh viên biết cách tra cứu, tìm kiếm tài liệu trên Internet Biết cách sử dụng các thư viện có sẵn trong .NET, sử dụng các thuộc tính, phương thức và...