Khi nam IT kết hôn với nữ IT

Em ứ lấy chồng IT đâu! PC với Net ở trong đầu, Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc Giật mình tỉnh dậy: “Nối mạng mau?” Xem cách tán gái của dân IT