Khi nam IT kết hôn với nữ IT

Em ứ lấy chồng IT đâu!
PC với Net ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: "Nối mạng mau?"

Gia đình kỹ sư phần mềm

Xem cách tán gái của dân IT

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese