Sử dụng MS PowerPoint 2010

Giới thiệu Microsoft Powerpoint là một ứng dụng quan trọng nằm trong bộ Microsoft Office để giúp tạo ra bản thuyết trình hiệu quả, linh hoạt và dễ học. Với việc làm chủ phần...