0
0 Bình luận

1. Chỉ Clear PageCaches
# sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
2. Clear dentries và inodes
# sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
3. Clear PageCache, dentries và inodes
# sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

ptgtien Đã đặt câu hỏi 09/07/2021