0
0 Bình luận

Xin chào mọi người, mình có 1 đoạn code nhỏ

#define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key,
static struct static_key_true *cgroup_subsys_on_dfl_key[] = {
#include <linux/cgroup_subsys.h>
};
#undef SUBSYS

Mọi người cho mình hỏi là dấu [] ở đây nghĩa là gì được không ?

Hoặc như dưới này

static struct cgroup_subsys *cgroup[] = {
[cpu_id] = &pointerA,
...,
...,
};

Lê Mạnh Answered question 28/06/2023