0
0 Bình luận

Em chào thầy ạ.
Thầy cho em hỏi đoạn code của e bị lỗi gì và cách khắc phục không ạ.
Em cảm ơn ạ.

private void btnThemHS_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo đối tượng Connection
SqlConnection con = new SqlConnection();
con = ul.OpenDB();
con.Open();
string sql = ” INSERT INTO tblHocSinh(MaHS,HoTen,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,MaLop,HoTenPH,SDT)VALUES (“;
sql += “N’” + txtMaHS.Text + “‘,N’” + txtHoTen.Text + “‘,’” + dtpNgaySinh.Value.Date + “’, ‘”+ cbGioiTinh.SelectedItem.ToString()+”‘ ,N’” + txtDiaChi.Text + “‘,N’” + cbMaLop.SelectedItem.ToString() + “‘,N’” + txtHoTenPH.Text + “‘,’” + txtSDT.Text + “‘)”;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.ExecuteNonQuery(); //Conversion failed when converting date and/or time from character string.
con.Close();

this.btnSua.Enabled = false;
this.btnXoa.Enabled = false;
this.btnThoat.Enabled = false;
this.btnLuu.Enabled = true;
this.btnHuy.Enabled = true;
}