Tham khảo Google Maps API


Hàm khởi dựng Map()

Ví dụ

Tạo một bản đồ Google Map:

var map = new google.maps.Map(document.getElementById(“googleMap”),mapOpt);

Bạn xem thêm ở đây


Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm khởi dựng  Map() tạo một bản đồ mới bên trong phần tử HTML (đặc biệt trong trường hợp này là phần tử <div>).


Cú pháp

new google.maps.Map(HTMLElement,MapOptions)

Giá trị các tham biến

Tham biến Mô tả
HTMLElement Chỉ định phần tử HTML để đặt bản đồ
MapOptions Các tuỳ chọn cho đối tượngbản đồ khi khởi tạo bản đồ

Các phương thức của Map()

Phương thức Giá trị trả về Mô tả
fitBounds(LatLngBounds) None Thiết lập khung nhìn cho các đường biên
getBounds() LatLng,LatLng  Trả về giá trị  toạ độ vĩ độ/ kinh độ (lat/lng) phía đông nam và phía tây bắc của khung nhìn hiện thời
getCenter() LatLng Trả về giá trị lat/lng của điểm giữa bản đồ
getDiv() Node Trả về đối tượng DOM ( phần tử HTML) mà chứa bản đồ
getHeading() number Trả về tiêu đề của la bàn trong ảnh hàng không( cho loại bản đồ SATELLITE và HYBRID)
getMapTypeId() HYBRID
ROADMAP
SATELLITETERRAIN
Trả về kiểu bản đồ hiện thời
getProjection() Projection  Trả về phép chiếu hiện thời của bản đồ
getStreetView() StreetViewPanorama Trả về giá trị mặc định StreetViewPanorama gắn với bản đồ
getTilt() number Trả về giá trị góc lệch so với phương thẳng đứng  (angle of incidence) cho ảnh hảng không theo đơn vị  độ (cho kiểu bản đồ SATELLITE và HYBRID)
getZoom() number Trả về giá trị mức phóng hiện thời to của bản đồ
panBy(xnumber,ynumber) None Thay đổi vị trí trung tâm của bản đồ với khoảng cách là các pixel.
panTo(LatLng) None Thay đổi vị trí bản đồ tới vị trí LatLng
panToBounds(LatLngBounds) None Di chuyển (Pans) bản đồ tới vị trí được thiết lập trong đối tượng LatLngBounds
setCenter(LatLng) None  Thiết lập vị trí trung tâm của bản đồ
setHeading(number) None Thiết lập hướng của la bàn cho các ảnh hàng không, tham số truyền vào là một số theo đơn vị độ theo hướng Bắc
setMapTypeId(MapTypeId) None Thay đổi kiểu bản đồ
setOptions(MapOptions) None
setStreetView(StreetViewPanorama) None Gắn đối tượng StreetViewPanorama lên bản đồ
setTilt(number) None Thiết lập giá trị góc lệch so với phương thẳng đứng theo đơn vị độ của ảnh hàng không (cho bản đồ loại  SATELLITE và HYBRID)
setZoom(number) None

Các thuộc tính của Map()

Thuộc tính Kiểu Mô tả
controls Array.<MVCArray.<Node>> Thêm các control được gắn vào bản đồ
mapTypes MapTypeRegistry Registry của một kiểu bản đồ đang được sử dụng
overlayMapTypes MVCArray.<MapType> Thêm các kiểu bản đồ cho chồng xếp

Các sự kiện của Map()

Sự kiện Đối số Mô tả
bounds_changed None Phát sinh khi giới hạn khung nhìn bị thay đổi
center_changed None Phát sinh khi thuộc tính trung tâm bản đồ thay đổi
click MouseEvent Phát sinh khi người dùng kích trên bản đồ
dblclick MouseEvent Phát sinh khi người dùng kích đúp trên bản đồ
drag None Phát sinh lặp lại khi người dùng kéo bản đồ
dragend None Phát sinh khi người dùng kết thúc kéo thả bản đồ
dragstart None Phát sinh khi người dùng bắt đầu kéo thả bản đồ
heading_changed None Phát sinh khi thuộc tính hướng của bản đồ thay đổi
idle None Phát sinh khi bản đồ trở nên rảnh rỗi sau khi zooming hoặc panning
maptypeid_changed None Phát sinh khi thuộc tính kiểu bản đồ mapTypeId thay đồi
mousemove MouseEvent Phát sinh khi chuột của người dùng di chuyển qua vùng chứa bản đồ
mouseout MouseEvent Phát sinh khi chuột của ngừoi dùng thoát khỏi vùng chứa bản đồ
mouseover MouseEvent Phát sinh khi chuột của người dùng đi vào vùng chứa bản đồ
projection_changed None Phát sinh khi phép chiếu bản thay đổi
resize None Phát sinh khi bản đồ (div) thay đổi kích thước
rightclick MouseEvent Phát sinh khi người sử dụng kích phải trên bản đồ
tilesloaded None Phát sinh khi mỗi ô vuông hiển thị lên đã kết thúc nạp dữ liệu (google chia bản đồ chính thành các ô vuông và nạp dữ liệu từng phần lên trên mỗi ô vuông đó)
tilt_changed None Phát sinh khi thuộc tính của mỗi ô vuông trên bản đồ thay đổi
zoom_changed None Phát sinh khi thuộc tính zoom của bản đồ thay đổi

Chồng xếp bản đồ

Hàm khở tạo/Đối tượng Mô tả
Marker Tạo một marker. (Chú ý vị trí phải được thiết lập cho marker để hiển thị)
MarkerOptions Các tuỳ chọn cho biểu diễn marker
MarkerImage Một cấu trúc biểu diện một icon Marker hoặc hình ảnh đổ bóng
MarkerShape Định nghĩa hình dáng của marker để sử dụng trong xác định khu vực có thể kích được của maker (kiểu và toạ độ)
Animation Chỉ định các hoạt ảnh mà có thể được chạy trên marker (nảy lên hoặc rơi xuống)
InfoWindow Tạo một cửa sổ hiển thị thông tin
InfoWindowOptions Các tuỳ chọn cho cửa sổ hiển thị các thông tin
Polyline Tạo một polyline (bao gồm các kiểu đường và nét vẽ của đường)
PolylineOptions Các tuỳ chọn cho việc hiển thị polyline
Polygon Tạo một polygon (bao gồm các kiểu đường và nét vẽ của đường)
PolygonOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị polygon
Rectangle Tạo hình một chữ nhật (bao gồm các kiểu đường và nét vẽ của đường)
RectangleOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị hình chữ nhật
Circle Tạo một Creates a circle (bao gồm các kiểu đường và nét vẽ của đường)
CircleOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị hình tròn
GroundOverlay
GroundOverlayOptions
OverlayView
MapPanes
MapCanvasProjection

Các sự kiện

Đối tượng Mô tả
MapsEventListener Đây không phải là một phương thức hay hàm khởi tạo. Nó là một bản mẫu (instanceIt has no methods and no constructor. Nó là một instance được trả về từ  addListener(), addDomListener() và cuối cùng được chuyện lại bằng phương thức removeListener()
event Các sự kiện listener của Adds/Removes/Trigger
MouseEvent Trả về từ các sự kiện chuột khác nhau trên bản đồ và chồng xếp các lớp

Các control

Đối tượng Mô tả
MapTypeControlOptions Đặt các tuỳ chọn cho việc tuỳ trình một control (vị trí và kiểu)
MapTypeControlStyle Chỉ định các control bản đồ để hiển thị (từ menu hoặc nút đổ xuống)
OverviewMapControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị các control bản đồ toàn cảnh (dạng mở hoặc dạng đóng)
PanControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị control pan (vị trí)
RotateControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị control rotate (vị trí)
ScaleControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị control scale (vị trí và kiểu)
ScaleControlStyle Chỉ định các loại control tỉ lệ hiển thị
StreetViewControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị control StreetViewPegman (vị trí)
ZoomControlOptions Các tuỳ chọn cho hiển thị control zoom (vị trí và kiểu)
ZoomControlStyle Chỉ định các loại control zoom hiển thị (dạng nhỏ hoặc dạng lớn)
ControlPosition Chỉ định nơi đặt các control trên bản đồ

Có thể bạn sẽ thích…

3 phản hồi

  1. 30/10/2015

    […] Tham khảo thư viện Google Maps API. […]

  2. 02/11/2015

    […] Tham khảo thư viện Google Maps API […]

  3. 14/11/2015

    […] Tham khảo thư viện Google Maps API […]

Trả lời

EnglishVietnamese