Bài 40: Audio trong HTML

Audio trên trang Web

Trước khi HTML5 ra đời, các file audio chỉ có thể sử dụng được trên các trình duyệt web khi có các chương trình hỗ trợ (như flash).

Phần tử <audio> trong HTML5  là một chuẩn để có thể đưa các file audio vào trang web.


Trình duyệt hỗ trợ

Dưới đây là bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ phần tử <audio>.

Phần tử icon_chrome  icon_ie icon_firefox icon_safari  icon_opera
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

Phần tử <audio> trong HTML

Ta có thể chạy một file audio trong HTML, bằng cách sử dụng phần tử <audio>:

Ví dụ


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<audio controls>
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử  audio.
</audio>

</body>
</html>

Kết quả


Audio trong HTML – Cách làm việc?

Các thuộc tính controls cho phép hiển thị điều khiển cho audio như: chạy, tạm dừng và âm lượng.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các file audio mà trình duyệt có thể lựa chọn từ đó. Nếu có nhiều file audio được hỗ trợ thì trình duyệt sẽ sử dụng định dạng đầu tiên.

Đoạn văn bản thông báo nằm giữa thẻ <audio> và </audio> sẽ chỉ hiển thị khi trình duyệt đó không hỗ trợ phần tử <audio>.


Audio trong HTML – các trình duyệt hỗ trợ

Trong HTML5, có 3 định dạng audio được hỗ trợ: MP3, Wav và Ogg.

Mỗi loại trình duyệt hỗ trợ các định dạng khác nhau:

Trình duyệt MP3 Wav Ogg
Internet Explorer Không Không
Chrome
Firefox
Safari Không
Opera

Audio trong HTML – các kiểu Media

Định dạng file Kiểu
MP3 audio/mpeg
Ogg audio/ogg
Wav audio/wav

HTML Audio – Các phương thức, thuộc tính và sự kiện

HTML5 sử dụng  DOM cho các phương thức, thuộc tính và các sự kiện cho phần tử <audio>.

DOM cho phép bạn tải, chạy, dừng các audio, đồng thời cho bạn thiết lập thời gian và âm lượng.

Ngoài ra DOM còn có các sự kiện có thể đưa ra cho bạn thông báo một audio chuẩn bị chạy, đang tạm dừng, v.v.


Các thẻ Audio trong HTML

Thẻ Mô tả
<audio> Định nghĩa nội dung của âm thanh
<source> Chỉ định tài nguyên của các multiple media cho các phần tử media bởi cặp thẻ <video> và <audio>

 

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese