Bài tập câu lệnh lặp while


Bài tập 1: Viết chương trình C# thông báo cho người sử dụng chọn câu trả lời đúng từ danh sách các lựa chọn của câu hỏi.

Người sử dụng có thể chọn tiếp tục câu hỏi hoặc dừng chương trình. Mẫu ví dụ như ở dưới:

Từ khoá nào để kết thúc vòng lặp trong C#?

 1. int
 2. continue
 3. break
 4. exit

Nhập vào câu trả lời: b

Không đúng!

Thêm lượt nữa? Ấn y để tiếp tục.

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string choice;
    string con = "y";
    Console.WriteLine("Từ khoá nào để kết thúc vòng lặp trong C#?");
    Console.WriteLine("a.quit");
    Console.WriteLine("b.continue");
    Console.WriteLine("c.break");
    Console.WriteLine("d.exit");
    while (con=="y")
    {

      Console.Write("Nhập vào câu trả lời:");
      choice = Console.ReadLine();
      if (choice == "c")
      {
        Console.WriteLine("Chúc mừng bạn trả lời đúng!");
      }
      else if (choice == "q" || choice == "e") 
      { 
        Console.WriteLine("Kết thúc...!");    
        break; 
      }
      else 
        Console.WriteLine("Không đúng!");
      Console.Write("Thêm lượt nữa? Ấn y để tiếp tục.");
      con = Console.ReadLine().ToString();
     } 
  }
}

Bài tập 2: Viết chương trình C# in ra bảng các ký tự tương ứng với mã ASCII từ 1 tới 122.

Chương trình sẽ in ra 10 ký tự trên một dòng.

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int i =1;
    while(i<=122)
    {
     Console.Write((char)i+"\t");
     if (i % 10 == 0)
      Console.Write("\n");
     i++;
    } 
    Console.ReadLine(); 
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời