0
1 Bình luận

Em muốn tạo 1 sự kiện button click trong 1 panel thì hiển thị 1 panel con khác nằm ngay trong panel cha thì cách thực hiện thế nào ạ
Thankss

Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận


Hi Em,
Có nhiều cách để làm:
– Cách 1: Em thiết kế 1 panel con nằm ở trong panel cha, ban đầu em đặt thuộc tính visible = false. Khi em kích vào button thì thiết lập lại thuộc tính visible = true
– Cách 2: Em có thể gắn lúc chạy như khai báo một đối tượng Panel, ví dụ như


Panel subPanel = new subPanel();
subPanel.Location = ....;
parentPanel.Controls.Add(subPanel);