0

Khi bạn chạy một ứng dụng nào đó trên Windows mà yêu cầu mở một port nào đó, mà hệ thống thông báo lỗi là port đã mở. Bạn không biết ứng dụng nào đang mở và cách để đóng ứng dụng đó. Sau đây timoday.edu.vn hướng dẫn bạn cách xử lý bằng các câu lệnh đơn giản trong ứng dụng cmd của Windows.

  • Mở ứng dụng cmd, gõ lệnh

netstat -a -n -o

hoặc trường hợp tìm theo cổng 1234

netstat -a -n -o | find "1234"

  • Câu lệnh đóng ứng dụng theo PID

taskkill /F /PID Id
Tham số /F thiết lập ngắt các process bắt buộc

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 13/09/2022