0
0 Bình luận

Thầy ơi, trong C# cơ sở dữ liệu nó có hỗ trợ dạng như visual foxpro không thầy. Nghĩa là không cần cài SQL server, vì mục đích của em database là nhỏ và siêu nhỏ.
EM cảm ơn thầy nhiều

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 05/05/2020