0

Dành cho các tín đồ sử dụng nền tảng công nghệ của Microsoft, Microsoft vừa phát hành phiên bản Visual Studio 2019 v16.9, đây là một số điểm mới:

  • Address Sanitizer with C++
  • C++ Conformance
  • C++ IntelliSense
  • Improved Call Stack Handling of Stack Overflow Scenarios
  • New .NET Core Memory Dump Analyzers
  • IntelliCode: Frictionless Suggestions in the Completions List
  • .NET Productivity
  • .NET Core Debugging with WSL 2
  • XAML Tools (WPF, WinUI, UWP & Xamarin.Forms
  • Ding! Your Test Run is Complete!
  • Improvements to GitHub Actions Tooling

Xem chi tiết: https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/vs2019-v16-9-and-v16-10-preview-1/?ocid=AID3017126

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 13/03/2021