0public class Movie
{
public int Id { get; set; }
public string? Title { get; set; }

[DataType(DataType.Date)]
public DateTime ReleaseDate { get; set; }
public string? Genre { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
}

Một số bạn thắc mắc ký hiệu dấu hỏi (?) ngay sau kiểu dữ liệu của trường dữ liệu thuộc tính (trong ví trụ trên là Title và Genre). Theo tài liệu của Microsoft giải thích, đó là ký hiệu chỉ định trường thuộc tính này là nullable, tức là trường này cho phép thiết lập giá trị NULL.
Xem thêm bài nói về nullable.

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 31/10/2022