0

Lịch báo cáo môn Lập trình .NET

Danh sách nhóm báo cáo

Ngày báo cáo: 09/12/2019
Địa điểm: Sáng Phòng máy THCNTT09, Chiều Phòng máy THCNTT01
Báo cáo yêu cầu:

  • Không quá 1000 từ
  • Trình bày đặt tả yêu cầu
  • Phân tích thiết kế
  • Cơ sở dữ liệu, sơ đồ thự thể liên kết
  • Giao diên chương trình
  • Phân chia công việc các thành viên trong nhóm

Phần nộp:

  • Bản mềm báo cáo
  • Mã nguồn chương trình + Cơ sở dữ liệu
Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 06/12/2019